“მიხეილ სააკაშვილი გახდება ბიძინა ივანიშვილის მსხვერპლი” – ხატია დეკანოიძე

“მიხეილ სააკაშვილი გახდება ბიძინა ივანიშვილის მსხვერპლი, ამიტომ მისი გადაყვანა აუცილებელია საზღვარგარეთის რომელიმე კლინიკაში” – ხატია დეკანოიძე.

"მიხეილ სააკაშვილი გახდება ბიძინა ივანიშვილის მსხვერპლი" - ხატია დეკანოიძე

მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის გა­დაყ­ვა­ნა და რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ალ­ბათ, სა­ზღვარ­გა­რე­თის რო­მე­ლი­მე ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვან კლი­ნი­კა­ში, სა­დაც ის ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მხრი­დან პერ­სო­ნა­ლუ­რი შუ­რის­ძი­ე­ბის მსხვერ­პლი არ იქ­ნე­ბა – ამის შე­სა­ხებ „ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ წევ­რმა ხა­ტია დე­კა­ნო­ი­ძემ ჟურ­ნა­ლის­ტებს გო­რის სამ­ხედ­რო ჰოს­პი­ტალ­თან გა­ნუ­ცხა­და, სა­დაც მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­ნა­ხა­ვად მი­ვი­და.

დე­კა­ნო­ი­ძე იმე­დოვ­ნებს, რომ მას რო­გორც პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რს კლი­ნი­კა­ში შე­უშ­ვე­ბენ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­ნა­ხა­ვად , ხოლო სა­უბ­რი­სას გა­მო­სა­ვალ­ზე იმ­სჯე­ლე­ბენ.

“გუ­შინ ღამე კი­დევ ერთი მცდე­ლო­ბა იყო მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის, რო­მე­ლიც ახლა გო­რის სამ­ხედ­რო ჰოს­პი­ტალ­ში იმ­ყო­ფე­ბა, მო­პარ­ვის და ად­გილ­სამ­ყოფ­ლის კვლავ შეც­ვლის. მი­უ­ხე­და­ვად მა­ღა­ლი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ინ­ტე­რე­სი­სა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა და არც ად­ვო­კა­ტე­ბი საქ­მის კურ­სში არ ჩა­ა­ყე­ნეს. რე­ა­ლუ­რად ძა­ლი­ან მძი­მე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო პე­ნი­ტენ­ცი­ურ­მა სამ­სა­ხურ­მა, ასე­ვე ექი­მებ­მა, ვინც ამ ჰოს­პი­ტალ­ში არი­ან იმი­სათ­ვის, რომ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ასე ჩუ­მად გა­ე­ტა­ცე­ბი­ნათ სამ­ხედ­რო ჰოს­პიტ­ლი­დან.

ეს და­დას­ტურ­და იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტროს მიერ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბით, სა­დაც ნათ­ლა­დაა აღ­წე­რი­ლი, რომ იმ მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში და მო­პარ­ვის მცდე­ლო­ბის დროს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა ძა­ლი­ან მძი­მე იყო. რამ­დე­ნა­დაც ჩვენ­თვი­საა ცნო­ბი­ლი, მან გო­ნე­ბა და­კარ­გა. ამი­ტომ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი არის კი­დევ ერთი ძა­ლი­ან ცუდი, თავ­ხე­დუ­რი და და­ნა­შა­უ­ლის ტოლ­ფა­სი ქმე­დე­ბა “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის” მხრი­დან. ვფიქ­რობ, რომ “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა, დღეს კედ­ლებს ეხეთ­ქე­ბა და აგო­ნი­ა­შია. გუ­შინ­დე­ლი სა­ინ­ფორ­მა­ციო და გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის ფონ­ზე, რო­დე­საც გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლი შეხ­ვდა მე­სა­მე პრე­ზი­დენტს, გა­ა­კე­თა მკვეთ­რი გან­ცხა­დე­ბე­ბი, ნამ­დვი­ლად იტ­ვირ­თა მა­კონ­სო­ლი­დი­რე­ბე­ლი ფუნ­ქცია და ამ ყვე­ლაფ­რის ფონ­ზე “ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ” გა­და­წყვი­ტა, რომ და­ე­სა­ჯა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი და გა­ე­ტა­ცე­ბი­ნა ის გო­რის სამ­ხედ­რო ჰოს­პიტ­ლი­დან. ჩემი პო­ზი­ცია შემ­დე­გია იმ ადა­მი­ა­ნის მი­მართ, რო­მე­ლიც არის არამ­ხო­ლოდ პარ­ტი­ის ლი­დე­რი, არა­მედ პირ­ველ რიგ­ში, ჩემი მე­გო­ბა­რი, რომ ამ ადა­მი­ა­ნის სი­ცო­ცხლე სას­წრა­ფოდ გა­და­სარ­ჩე­ნია, რაც ვერ მოხ­დე­ბა სამ­ხედ­რო ჰოს­პი­ტალ­ში ბად­რა­გე­ბი­სა და იმ ექი­მე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში, ვინც ხელს აწერს მისი გა­წე­რის ფორ­მას, მა­შინ, როცა ძა­ლი­ან კარ­გად იცი­ან მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მდგო­მა­რე­ო­ბა და არამ­ხო­ლოდ ფი­ზი­კუ­რი, არა­მედ ნევ­რო­ლო­გი­უ­რიც. შე­სა­ბა­მი­სად, მისი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია აქ წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. მისი სას­წრა­ფოდ გა­დაყ­ვა­ნა უნდა მოხ­დეს ან ჩვე­უ­ლებ­რივ, სა­მო­ქა­ლა­ქო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში ან მე­ტიც, ჩემი პო­ზი­ცია ძა­ლი­ან მყა­რია იმ მხრივ, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, ნე­ბის­მი­ერ ად­გილ­ზე მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი გახ­დე­ბა ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მსხვერ­პლი, ამი­ტომ მისი გა­დაყ­ვა­ნა, რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ალ­ბათ, სა­ზღვარ­გა­რე­თის რო­მე­ლი­მე ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვან კლი­ნი­კა­ში, სა­დაც ის პერ­სო­ნა­ლუ­რი შუ­რის­ძი­ე­ბის მსხვერ­პლი არ იქ­ნე­ბა ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მხრი­დან“ – გა­ნა­ცხა­და დე­კა­ნო­ი­ძემ.

წყარო: ptn.ge