განსხვავება (საბჭოთა) სოციალიზმსა და კაპიტალიზმს შორის – მოკლე და ნათელი ვიდეოგანმარტება

რით განსხვავდება (საბჭოთა კავშირში არსებული) სოციალიზმი (დღევანდელი) კაპიტალიზმისგან? ვიდეო თვალსაჩინოებისათვის:

 

განსხვავება (საბჭოთა) სოციალიზმსა და კაპიტალიზმს შორის - მოკლე და ნათელი ვიდეოგანმარტება